بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.)

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثر هرس و تنک میوه روی عملکرد و کیفیت میوه چهار رقم خربزه محلی(خاتونی‘ جباری‘ حاج ماشا ا... و قصری) در مزرعه آزمایشی شرکت نیل آباد تربت جام در استان خراسان مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای تربیت بوته عبارت بودند از : هرس (قطعه ساقه اصلی) ‘ تراش (هرس+حذف ساقه های فرعی ثانوی ‘ گلها و میوه ها تا گره ششم الی هشتم دو ساقه فرعی) گلگیری (هرس+ تراش+ نگهداری تا 2 میوه در هر بوته) و شاهد (بدون تربیت بوته) . برای اجرای آزمایش از طرح آماری کرتهای نواری (strip plot) در چهار تکرار استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادکه هرس و تنک میوه اثر معنی دار در سطح 1 درصد از بقیه تیمارها بیشتر بود. بین تعداد میوه در هر بوته و وزن متوسط میوه رابطه عکی برقرار بود. به طوری که تعداد میوه در تیمار شاهد با میانگین 6/3 میوه در بوته‘ در تیمار گلگیری به 2 میوه درهر بوته کاهش داده شد. د رمقابل وزن متوسط میوه از 68/1 کیلوگرم در تیمار شاهد به 96/2 کیلو گرم در تیمار گلگیری افزایش یافت . همچنین در اثر حذف شاخ و برگ وتنک میوه در تیمار گلگیری از تعداد ‘ وزن و درصد میوه ها آفت زده توسط مگس خربزه (Myopardalis pardalina) کاسته شد و زمان رسیدن میوه ها یکنواخت تر بود. هرس و تنک میوه موجب شد تا با کاهش تعداد میوه در هر بوته بر طول میوه ها‘ ضخامت گوشت و اندازه حفره بذر افزوده شود. د رمقابل از درصد ماده خشک و به تبعیت از آن از درصد مواد جامد قابل حل کاسته شد. بین ارقام خربزه مورد آزمایش و تیمارهای تربیت بوته اثر متقابل معنی داری بدست نیامد وهمه ارقام در مقابل تیمارهای اعمال شده واکنش مشابهی نشان دادند. درکلیه صفات بررسی شده ‘ ارقام خربزه حاج ماشاا... و قصری بر ارقام خاتونی و جباری برتری داشتند.

کلیدواژه‌ها