نمایه نویسندگان

ت

  • توکلی، منصور اندازه گیری پروتئین حبوبات با معرف رنگی [دوره 4، شماره 0، 1359]
  • توکلی، منصور مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1359]

ج

  • جعفری، جمشید مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1359]

ع

  • عالمی، محمد حسن اندازه گیری و تخمین تبخیر و تعرق ذرت‘هندوانه و لوبیا [دوره 4، شماره 0، 1359]
  • علوی، اشرف اندازه گیری پروتئین حبوبات با معرف رنگی [دوره 4، شماره 0، 1359]
  • علوی، اشرف مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1359]

ن

  • نژاد، کریم حداد ایرانی ارزیابی خسارت طبیعی و تقلیدی سوسک برگ خوار غلاف(L.) oulema melanopus در مراحل رشدی گندم زمستانه واریته Potomac [دوره 4، شماره 0، 1359]