نمایه نویسندگان

ت

  • توکلی، دکتر منصور اثر استخراج مواد چربی و سایر ناخالصیها در مقدار اسیدهای آمینه آزاد لوبیا [1و2، شماره 0، 1356]

ز

س

ص

ع

  • علوی، خانم اشرف اثر استخراج مواد چربی و سایر ناخالصیها در مقدار اسیدهای آمینه آزاد لوبیا [1و2، شماره 0، 1356]

ک