نویسنده = صلاح کوچک زاده
تسطیح اراضی: روش جدید بر اساس شبکه بندی مثلثی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

صلاح کوچک زاده؛ احسان روشنی


تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای)

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

صلاح کوچک زاده؛ محمد جواد منعم؛ شهرام کسب دوز