نویسنده = پروانه آزمایش فرد
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

پروانه آزمایش فرد؛ معصومه چهارطاقی آبینه؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد عاشوری


3. پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی