نویسنده = محمد مرادی شهر بابک
مطالعه ضایعات آسیب شناسی کبد و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده از ذرت آلوده به‌ آفلاتوکسین آمونیاکی شده

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علیرضا صفامهر؛ عبدالامیر علامه؛ محمود شیوازاد؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادی


مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

علی نیکخواه؛ علی بابا پور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا اسدی مقدم


تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

محمد مرادی شهر بابک