نویسنده = سید صفدر حسینی
ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن‌پور


الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

سید صفدر حسینی؛ آرش دوراندیش


ارزیابی آثار رفاه اقتصادی وکارایی سیاست غذای ارزان در ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور