نویسنده = ���������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 6
2. بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369

عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ شاپور حاج رسولیها؛ غلامحسین سرمدنیا


3. بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ غلامحسین سرمدنیا؛ شاپور حاج رسولیها


5. کاربرد روش سریع اندازه گیری رطوبت خاک (روش فلاسک) برای تعدادی از خاکهای ایران

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1361

شاپور حاج رسولیها؛ شکوه بهران؛ علی اکبر مختارزاده محمدی