نویسنده = امیر رشیدی
برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات اقتصادی در بزهای مرخز

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

امیر رشیدی؛ مظفر رمضانیان؛ رسول واعظ ترشیزی


اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

امیر رشیدی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ شعبان رحیمی


تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری