نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

سید حسین حسینی مقدم؛ کیوان اعتباری؛ سید ضیاءالدین میرحسینی


2. معرفی خصوصیات بیوشیمیایی و تولیدی کرم ابریشم‌های بومی ایران

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

کیوان اعتباری؛ سیدحسین حسینی مقدم


4. بررسی ترجیح میزبانی تریپس توت Pseudodendrothrips mori Niwa(Thy;Thripidae) در شرایط مزرعه وآزمایشگاه

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

کیوان اعتباری؛ جلال جلالی سندی؛ محمدرضا تک سخن