نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 6
3. هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس

3و4، شماره 0، فروردین 1370

محمد بخشوده؛ بهاءالدین نجفی