نویسنده = غلامحسین سرمدنیا
بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369

عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ شاپور حاج رسولیها؛ غلامحسین سرمدنیا


بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

عبدالرضا باقری کاظم آباد؛ غلامحسین سرمدنیا؛ شاپور حاج رسولیها