نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. اندازه گیری پروتئین حبوبات با معرف رنگی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1359

منصور توکلی؛ اشرف علوی


2. مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1359

منصور توکلی؛ اشرف علوی؛ جمشید جعفری