نویسنده = رحیم هنرنژاد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

ابوذر ابوذری گزافرودی؛ بابک ربیعی؛ رحیم هنرنژاد؛ صادق پورمرادی


2. مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

ابوذر ابوذری گزافرودی؛ مصطفی ولیزاده؛ رحیم هنرنژاد؛ محّمدحسین فتوکیان


4. برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

مریم حسینی؛ رحیم هنرنژاد؛ علیرضا ترنگ