نویسنده = روح انگیز نادری
تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

امراله نبی گل؛ روح انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ محسن کافی


بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

احمد خلیقی؛ یعقوب حجتی؛ مصباح بابالار؛ روح انگیز نادری