نویسنده = کاظم ارزانی
تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی

2-38، شماره 2، آذر 1387

بهاره کاشفی؛ کاظم ارزانی؛ محمدعلی نجاتیان


بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در گیلاس(P.avium L.)

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385

ناصربوذری؛ حسن ابراهیم زاده؛ کاظم ارزانی


مطا لعه گل آغازی و نیاز سرمایی گیلاس (prunus .avium. L) ارقام سیاه دانشکده و فراسیدا

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

ناصربوذری؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده