کلیدواژه‌ها = پلی مورفیسم
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


2. بررسی پلی مورفیسم در جو با استفاده از روش STS-PCR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ تاکائوکوماتسودا


3. شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی


4. شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سر بلوکی