کلیدواژه‌ها = انرژی
تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جواد خزائی؛ علی رجبی پور؛ سعید محتسبی؛ منصور بهروزی لار


اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه


تعیین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلاف نخود بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به ریزش

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

جواد خزائی؛ سعید محتسبی؛ علی رجبی پور؛ منصور بهروزی لار


تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عمکرد پرواری شتر

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

نجفقلی دبیری؛ جمال فیاضی؛ علی شادمنش