کلیدواژه‌ها = تراکم
اثر تراکم بر عملکرد و برخی صفات رویشی و زایشی 3 ژنوتیپ ماش L.) wilczek ) Vigna radiata در منطقه اهواز

1-37، شماره 3، فروردین 1385

یعقوب حبیب زاده؛ رضا مامقانی؛ علی کاشانی؛ موسی مسگر باشی


اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حمیدرضاخادم حمزه؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضائی؛ محمود احمدی


تأثیر تراکم و سن نشاء بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه سه رقم برنج در شرایط خوزستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ قدرت اله فتحی


اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علیرضاطالعی؛ کاظم پوستینی؛ سعیددوازده امامی