نمایه نویسندگان

ا

  • اکرم، مجتبی .رابطه ضریب یکنواختی با زاویه پرتاب درآبیاری بارانی بافشار خیلی کم [1و2و3و4، شماره 0، 1363]

ج

  • جامعی، پرویز بررسی برخی از صفات بره های قره گل درشرایط محیطی کرج با تغذیه دستی [1و2و3و4، شماره 0، 1363]

ک

  • کوچکی، عوض اثر دور آبیاری بر عملکرد وبعضی خصوصیات زراعی اسپرس ( scop Onobrychis viciifolia) [1و2و3و4، شماره 0، 1363]

ل

  • لسانی، حسین اثر کینتین بر جذب برگی وانتقال سدیم وکلر در گیاهانی با مقاومت متفاوت نسبت به شوری [1و2و3و4، شماره 0، 1363]

ن

  • ناصرکاشیان، بررسی برخی از صفات بره های قره گل درشرایط محیطی کرج با تغذیه دستی [1و2و3و4، شماره 0، 1363]