نمایه نویسندگان

ب

  • بین، اسماعیل پیش بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L. [1و2و3و4، شماره 0، 1362]

ت

د

  • دهلوی، افراسیاب بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L. [1و2و3و4، شماره 0، 1362]

م

  • محمودی، شهلا اندازه گیری گچ درخاک با روش رزین هیدروژنه ومقایسه آن با روش استون [1و2و3و4، شماره 0، 1362]
  • محمودی، شهلا مطالعه میکرومر فولژیکی یک خاک زرالفیک ها پل آرجید در منطقه گلدشت کرج [1و2و3و4، شماره 0، 1362]