نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بارانی بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • آب - نمک مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • آزمایش رسوب استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]

ا

 • اتانول و تیمار قرنطینه ای برودت آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اتمسفر اصلاح شده آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • ارزیابی آبیاری بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • ارزش نانوایی استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اسید استئاریک بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اسید اولئیک بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اسید لینولئیک و اسید آراشیدیک بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اکسید منگنز اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]

ب

 • بقایای علفهای هرز بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • بیماری پنسیلیوم آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • بیماریی پوسیدگی انتهای ساقه جاذب اتیلن آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • بهره وری بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران) [دوره 1، شماره 0، 1378]

پ

 • پاسخ های گیاهی انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پسته تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پنیر آب- نمکی مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پوشش بذر اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پوشش پلی اتیلن آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]

ت

 • تزریق تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • تکاننده مکانیکی تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • تیمار قرنطینه ای گرما آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • تنوع و HMW- گلوتنین. بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]

ج

 • جمعیت شته اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین [دوره 1، شماره 0، 1378]

چ

 • چغندر قند اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]

د

 • درصد ریزش میوه تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • دلمه مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • دورگ گیری بین گونه ای بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید [دوره 1، شماره 0، 1378]

ذ

 • ذرت انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]

ر

 • راندمان آبیاری و خراسان بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • رطوبت دانه اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • روغن پاشی اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • روی قابل استفاده انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]

س

 • سرریز بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سرریز لبه پهن بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سرریز مورب بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سرریز مورب لبه پهن بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سرعت جوانه زنی و ظهور گیاهچه اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سن گندم مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سه رقم گندم و عصاره علفهای هرز بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای [دوره 1، شماره 0، 1378]

ص

 • صدمات پوستی ناشی از گرما آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]

ض

 • ضریب دبی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • ضریب دبی جریان بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]

ط

 • طول ضربه و بسامد تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]

ع

 • عصاره گیر انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • عملکرد اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1378]

ک

 • کارایی و گندم بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کالاهای سرمایه ای بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کالاهای مصرفی بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کالاهای واسطه ای بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کشش درآمدی بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کشش مستقیم و کشش غیر مستقیم بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کنترل شیمیایی مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کنه و انار اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین [دوره 1، شماره 0، 1378]

گ

 • گرانول و امولسیون مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • گرما درمانی آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • گروههای آناستوموزی و شانکر ساقه شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • گندم استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • گندم دیپلوئید وحشی بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]

ل

 • لیموترش تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات [دوره 1، شماره 0، 1378]

م

 • محمد رضا قنادها بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • منابع مشترک محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • منافع اجتماعی محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • مینوز برگ مرکبات و کنه شرقی مرکبات تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • موادمعدنی و دوره رسیدن. مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]

ه

 • هاپلوئید و هیبرید بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • هزینه اجتماعی محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • هزینه جنبی محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • هزینه خصوصی محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • هزینه های صریح محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]