نویسنده = محمدرضا قنادها
تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

توحید نجفی میرک؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا قنادها


بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

ولی اله محمدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمدرضا قنادها


توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی


مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی