نویسنده = پرویز جامعی
اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی


آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی