نویسنده = ناصر لطیفی
بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

محمد رضا هریوندی؛ ناصر لطیفی؛ ابراهیم زینلی؛ احمد فیض آبادی؛ کوروش شجاعی


تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ دین اسپانر


بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی


بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

علی بیات؛ ناصر لطیفی؛ رحیم محمدیان؛ سراله گال


بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

کامبیز مشایخی؛ ناصر لطیفی