نویسنده = تیمور سهرابی
ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

تیمور سهرابی؛ فرزاد اکرام نیا؛ مهدی میراب زاده


اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا


بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

تیمور سهرابی؛ شعبان زارعی؛ محمد حسین امید


بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

تیمور سهرابی؛ فرداد فتح اله زاده


بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

تیمور سهرابی؛ نعمت الله گازری