نویسنده = داریوش مظاهری
بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه

1-37، شماره 3، فروردین 1385

روح ا.. امینی؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد علی باغستانی؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا عطری


ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

جاوید قرخلو؛ داریوش مظاهری؛ علی قنبری؛ محمدرضا قنادها


اثر چهار دور آبیاری بر عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

خلیل کریم زاده اصل؛ داریوش مظاهری؛ سیدعلی پیغمبری


تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

سید محسن نبوی؛ داریوش مظاهری


بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

3و4، شماره 0، خرداد 1371

داریوش مظاهری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


کشت مخلوط ذرت وکیل

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366

داریوش مظاهری


کشت مخلوط ذرت و لوبیا

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364

داریوش مظاهری