نویسنده = محمدرضا خواجه پور
تعداد مقالات: 6
1. اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

مجیدرضا خلیلی سامانی؛ محمدرضا خواجه پور؛ امیر قلاوند


2. کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

محمد رضا نادری در باغشاهی؛ محمدرضا خواجه پور


3. اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372

محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی


5. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

1و2، شماره 0، فروردین 1369

محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور


6. تخمین مساحت برگ پنبه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1367

سید فرهای موسوی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور