نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 7
7. هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس

3و4، شماره 0، فروردین 1370

محمد بخشوده؛ بهاءالدین نجفی