نویسنده = محمد چیذری
تأثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمکاران (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

غلامرضا دین پناه؛ محمد چیذری؛ حمید موحد محمدی