کلیدواژه‌ها = چغندرقند
معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

کریم حدادایرانی نژاد؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ پرویز طالبی چایچی


ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

اباذر رجبی؛ محمد مقدم؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ محمود مصباح؛ دبیح اله رنجی


خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی


بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

مسعود پرویزی آلمانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی


اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد