کلیدواژه‌ها = انار
ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

ذبیح اله زمانی؛ علی سرخوش؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ علی پهلوانی


آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه درختان انار و راه های کنترل آن

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385

منصور شاکری؛ محمد اشکان؛ زهرا زکیئی


روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (Punica granatum L.) ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

تورج رحیمی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ بهرام شریف نبی؛ سیروس قبادی


مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی؛ فیروزه بهادران؛ داریوش شرافتیان


کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

سید حسین میر دهقان؛ مجید راحمی