کلیدواژه‌ها = پژمردگی فوزاریومی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت؛ زهرا ذاکری


3. بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده