تعداد مقالات: 1307
402. کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی


406. اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

علیرضا طلایی؛ بهمن پناهی


407. بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1374

سعید یزدانی؛ عبدالکریم اسماعیلی


408. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374

علیرضا طالعی؛ نجاتعلی سالار


409. اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372

علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ آشور محمدقره باش


414. ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی

3و4، شماره 0، فروردین 1367

سیروسی عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری


416. کشت مخلوط ذرت وکیل

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366

داریوش مظاهری


417. بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران

دوره 1، شماره 0، تیر 1373

سکینه شفاء الدین؛ بهمن یزدی صمدی


418. استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده

3و4، شماره 0، فروردین 1371

علی نیکخواه؛ مجید متقی طلب


422. اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1366

محمودخدام باشی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی


423. بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید علی پیغمبری؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی