نویسنده = مجید راحمی
کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

سید حسین میر دهقان؛ مجید راحمی