نویسنده = عبدالرضا کامیاب
اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه


بررسی اثر تغذیه یک روز در میان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

عبدالرضا کامیاب؛ محمد هوشمند


عملکرد جوجه های گوشتی طی و پس از اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

عبدالرضا کامیاب؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ منصور رضائی


ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

احمد قدرت نما؛ حسن مطلبی؛ عبدالرضا کامیاب؛ فریبرز رشیدی


بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

فرید شریعتمداری؛ سید عبداله حسینی؛ عبدالرضا کامیاب