نمایه نویسندگان

ا

  • اسکندری، فریور بررسی بیماری سوختگی جوانه های سورژا در شمال ایران [دوره 1، شماره 0، 1357]

پ

  • پور، مهدی تجلی شناسایی ومعرفی 25 گونه از نرمتنان موزه دانشکده کشاورزی [دوره 1، شماره 0، 1357]

د

  • دهلوی، افراسیاب تعیین میزان ویتامین ث ‘ درصد پوست و گوشت و بذر در میوه 20 رقم گوجه فرنگی خارجی [دوره 1، شماره 0، 1357]

ر

  • رسولیها، شاپور حاج تعیین میزان ویتامین ث ‘ درصد پوست و گوشت و بذر در میوه 20 رقم گوجه فرنگی خارجی [دوره 1، شماره 0، 1357]
  • رفاهی، حسینقلی بررسی تثبیت پتاسیم درخاکهای منطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1357]
  • رفاهی، حسینقلی تهیه نقشه فیزیوگرافیک خاک با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره لندست با روش بصری (منطقه قزوین) [دوره 1، شماره 0، 1357]

س

  • سعادتی، کیانوش مقایسه صفات زراعتی دورگهای مصنوعی و طبیعی و چند رگه و پایه های پدری در شش آمیزش گلرنگ [دوره 1، شماره 0، 1357]

ص

  • صدیقیان، ایرج تهیه نقشه فیزیوگرافیک خاک با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره لندست با روش بصری (منطقه قزوین) [دوره 1، شماره 0، 1357]
  • صمدی، بهمن یزدی مقایسه صفات زراعتی دورگهای مصنوعی و طبیعی و چند رگه و پایه های پدری در شش آمیزش گلرنگ [دوره 1، شماره 0، 1357]

م

  • محموداخوت، مطالعه در مورد چند روش مبارزه علیه قارچ Ascichyta rabiei (pass.)Lab [دوره 1، شماره 0، 1357]