نمایه نویسندگان

ا

  • ارشاد، منوچهر فکری بر آورد کشش تقاضا در برابر تغییرات قیمت و درآمد برای برخی محصولات عمده کشاورزی ایران [1و2و3، شماره 0، 1359]

پ

  • پریور، کاظم بررسی هیستو- آناتومی نموغدد جنسی در حلزون (Melanopsis praemorsa L.(Gastropoda)) درمنطقه مزدوران خراسان [1و2و3، شماره 0، 1359]

ت

  • توکلی، منصور مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی [1و2و3، شماره 0، 1359]
  • توکلی، منصور بررسی عملکرد ‘ پروتئین و صفات کیفی ارقام لوبیا چشم بلبلی [1و2و3، شماره 0، 1359]

ر

  • رفاهی، حسینقلی مقایسه تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای آهکی و اسیدی ایران [1و2و3، شماره 0، 1359]

ع

  • علوی، اشرف تعیین شرایط مناسب برای هیدرولیز موادپروتیینی لوبیا (phaseolus vulgaris) [1و2و3، شماره 0، 1359]
  • علوی، اشرف بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران [1و2و3، شماره 0، 1359]
  • علوی، اشرف بررسی عملکرد ‘ پروتئین و صفات کیفی ارقام لوبیا چشم بلبلی [1و2و3، شماره 0، 1359]

م

  • منصورتوکلی، تعیین شرایط مناسب برای هیدرولیز موادپروتیینی لوبیا (phaseolus vulgaris) [1و2و3، شماره 0، 1359]