نمایه نویسندگان

ج

  • جامعی، پرویز استفاده از ذرت سیلو شده در پروار گوساله ها [2و3، شماره 0، 1357]

خ

ص

  • صمدی، بهمن یزدی بررسی مقاومت به خشکی در ارقام ایرانی وخارجی گلرنگ [2و3، شماره 0، 1357]

ع

  • علیزاده، امین بررسی تغییرات روزانه رطوبت برگ ودمبرگ پنبه و رابطه آن با تنش آب خاک درشرایط آب وهوایی مشهد [2و3، شماره 0، 1357]

ف

  • فیروزه، پرویز اثر هورمون اسد ژیبرلیک در تولید استولون توت فرنگی [2و3، شماره 0، 1357]

ک

  • کاشانیان، ناصر اثر دو جیره غذایی روی طول‘ ظرافت و تراک پشم بره های سه نژاد گوسفند ایرانی [2و3، شماره 0، 1357]
  • کرکان، منوچهر اثر هورمون اسد ژیبرلیک در تولید استولون توت فرنگی [2و3، شماره 0، 1357]
  • کوپاهی، مجید مقایسه توزیع در آمد بین روستائیان وافراد ایلیات شاهسون در مغان [2و3، شماره 0، 1357]
  • کوچکی، عوض مقایسه 6 رقم یونجه از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی ومیزان عملکرد [2و3، شماره 0، 1357]

ن

  • نیکخواه، علی اثر دو جیره غذایی روی طول‘ ظرافت و تراک پشم بره های سه نژاد گوسفند ایرانی [2و3، شماره 0، 1357]

و

  • واردی، حسین بررسی تغییرات روزانه رطوبت برگ ودمبرگ پنبه و رابطه آن با تنش آب خاک درشرایط آب وهوایی مشهد [2و3، شماره 0، 1357]

ه