نمایه نویسندگان

ح

  • حسینی، جعفر مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله های پرواری [1و2و3و4، شماره 0، 1364]
  • حسنین، اصغر بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 2- تولید پشم وخصوصیات آن [1و2و3و4، شماره 0، 1364]

خ

  • خدابنده، ناصر بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و تغییرات مقدار پروتیین گندم امید [1و2و3و4، شماره 0، 1364]

ز

  • زارعیان، سلیمان اثر رطوبت خاک روی مقاومت کششی گاو آهن و درجه پودر شدن خاک [1و2و3و4، شماره 0، 1364]

م

  • مظاهری، داریوش کشت مخلوط ذرت و لوبیا [1و2و3و4، شماره 0، 1364]
  • مقدم، رضا اسدی مقایسه قدرت پرواز‘ قطعات لاشه و پشم بره های کردی و آمیخته کردی * مرینو [1و2و3و4، شماره 0، 1364]
  • مقدم، رضا اسدی بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 2- تولید پشم وخصوصیات آن [1و2و3و4، شماره 0، 1364]

ن

  • نیکخواه، علی مقایسه قدرت پرواز‘ قطعات لاشه و پشم بره های کردی و آمیخته کردی * مرینو [1و2و3و4، شماره 0، 1364]
  • نیکخواه، علی مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله های پرواری [1و2و3و4، شماره 0، 1364]