نویسنده = علی نیکخواه
استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده

3و4، شماره 0، فروردین 1371

علی نیکخواه؛ مجید متقی طلب


استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه


مطالعه توان تولید گاوهای سرابی

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

علی نیکخواه؛ محمدرضا شریفلو


مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله های پرواری

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364

علی نیکخواه؛ جعفر حسینی