نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 10
1. بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی


2. نحوه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای گندم در مرحله گیاه بالغ

1-37، شماره 2، فروردین 1385

علی‌اصغر نصراله نژادقمی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ علیرضا طالعی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد ترابی


3. مطالعه ژنتیکی مقاومت گیاهان بالغ به زنگ قهوه‌ای در گندم نان

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

احمد ارزانی؛ علی آهون منش؛ محمد ترابی


4. بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

محمدرضا قنادها؛ حسن سلطانلو؛ محمد ترابی؛ سیده ساناز رمضانپور


5. ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

محمد ترابی؛ کیومرث نظری؛ فرزاد افشاری


8. ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

سکینه شفاء الدین؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ مهران پات پور


9. توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی


10. مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی