نویسنده = ابوالقاسم گلیان
استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

بهروز دستار؛ ابوالقاسم گلیان؛ محسن دانش مسگران؛ فریدون افتخاری شاهرودی


اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n و 6-n جیرة غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

ابوالقاسم گلیان؛ جلیل توکلی افشار؛ فریدون افتخار شاهرودی؛ جواد آرشامی؛ مهران ترکی


استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

فریبرز خواجعلی؛ حسن نصیری مقدم؛ ابوالقاسم گلیان


استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله

دوره 1، شماره 0، تیر 1375

علی محرری؛ ابوالقاسم گلیان؛ علی نیکخواه


استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

ابوالقاسم گلیان؛ سیامک پارسایی