نویسنده = علی اسدی
تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین