نویسنده = علی اسدی
تعداد مقالات: 10
3. تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


7. تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد


8. صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین