کلیدواژه‌ها = کرم ابریشم
بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

سید حسین حسینی مقدم؛ کیوان اعتباری؛ سید ضیاءالدین میرحسینی


معرفی خصوصیات بیوشیمیایی و تولیدی کرم ابریشم‌های بومی ایران

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

کیوان اعتباری؛ سیدحسین حسینی مقدم


بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

آسیه بلواسی؛ جاماسب نوذری؛ ابراهیم باقری زنوز؛ بهزاد قره یاضی؛ زربخت انصاری؛ ضیاءالدین میرحسینی


بررسی میزان مقاومت لاین‏های کرم ابریشم به عامل بیماری موسکاردین سفید Beauveria bassiana

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

علیرضا صیداوی؛ محمدرضا غلامی؛ محمدرضا بیابانی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

سید حسین حسینی مقدم؛ ناصرامام جمعه؛ عباس گرامی