تعداد مقالات: 1307

1. بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

محمود وطن خواه؛ محمد علی ادریس


2. تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

محمد جعفر آقایی؛ گالیناپندئین؛ ولادیمیر چرنف؛ رضا بزرگی پور


3. گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

احمدرضا سیف الهی؛ رحیم عبادی


6. بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

منصور محمدی دینانی؛ احمد اکبری


8. بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

اکبر سروری؛ عبدالهادی حسین زاده


12. ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

ابراهیم اسدی خشویی؛ سیدرضامیرایی آشتیانی؛ آدم ترکمن زهی؛ شعبان رحیمی؛ رسول واعظ ترشیزی


13. برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد


15. بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

3و4، شماره 0، خرداد 1371

داریوش مظاهری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


20. بررسی تأثیر هورمون ژیبر لین روی دو رقم انگور عسگری ومهره Vitis vinifera L.

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1362

اسماعیل پیش بین؛ افراسیاب دهلوی


25. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

حسین توکلی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی