نمایه نویسندگان

ا

ت

 • ترکمانی، جواد چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز [3و4، شماره 0، 1365]

خ

ر

 • رحیمی، حسن تعیین نفوذ پذیری رس با روش غیر مستقیم (تحکیم) ومقایسه آن با روش مستقیم [3و4، شماره 0، 1365]

ز

 • زرنگار، داریوش چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز [3و4، شماره 0، 1365]

س

 • سلطانی، غلامرضا چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز [3و4، شماره 0، 1365]

ش

 • شبستری، جمشید جعفری اثر رژیم های مختلف آبیاری ومیزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه [3و4، شماره 0، 1365]
 • شبستری، جمشید جعفری اثر سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد و سایر صفات زراعی گندم پائیزه آبی ‘ کرج 1 [3و4، شماره 0، 1365]

ص

ع

 • عبدمیشانی، سیروس اثر رژیم های مختلف آبیاری ومیزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه [3و4، شماره 0، 1365]

ق

 • قاسمی، فرشید بررسی ژنتیکی هشت صفت کمی در سویا (Glycine max L. Merr.) [3و4، شماره 0، 1365]

ک

 • کوپاهی، مجید مطالعه تراکم اراضی دایر کشاورزی در ایران [3و4، شماره 0، 1365]

م

 • محمودی، شهلا مرفولوژی و پیدایش گچ در برخی از خاکهای خشک منطقه کرج [3و4، شماره 0، 1365]
 • میشانی، سیروس عبد اثر سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد و سایر صفات زراعی گندم پائیزه آبی ‘ کرج 1 [3و4، شماره 0، 1365]

ن

 • نجفی، بهاءالدین بررسی میدان وتره بار شیراز و ارائه الگوی مطلوب بازار عمده فروشی [3و4، شماره 0، 1365]