نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ایروانی، هوشنگ یک روش آماری برای تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی Maximum Like lihood [3و4، شماره 0، 1370]
 • افلاطونی، محمد اثر کمبود آب روی عملکرد دانه ذرت و تعیین نتایج تابع تولید آن [3و4، شماره 0، 1370]

ب

 • بخشوده، محمد هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس [3و4، شماره 0، 1370]

پ

 • پیغمبری، سید علی بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.) [3و4، شماره 0، 1370]

ر

 • راوری، بهجت اله منزوی کرباسی همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.) [3و4، شماره 0، 1370]
 • رستمی، محمد علی ارزیابی مقاومت به خشکی وعکس العمل ارقام یونجه درشرایط عادی وتنش رطوبت خاک [3و4، شماره 0، 1370]
 • رسولیان، غلامرضا بررسی بیولوژی شته سبز نخود فرنگی (Harris) Acyrthosiphon روی یونجه در کرج [3و4، شماره 0، 1370]
 • رضائی، عبدالحمید انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان [3و4، شماره 0، 1370]
 • رضائی، عبدالحمید همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.) [3و4، شماره 0، 1370]

ز

 • زادگان، یوسف رسول اثر تیمارهای مختلف شیمیایی بذر بر مقاومت به شوری هوهو یا در مرحله جوانه زنی [3و4، شماره 0، 1370]
 • زالی، عباسعلی بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.) [3و4، شماره 0، 1370]

س

 • سعیدی، قدرت اله انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان [3و4، شماره 0، 1370]

ش

 • شیوازاد، محمود استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی [3و4، شماره 0، 1370]

ص

 • صمدی، بهمن یزدی ارزیابی مقاومت به خشکی وعکس العمل ارقام یونجه درشرایط عادی وتنش رطوبت خاک [3و4، شماره 0، 1370]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.) [3و4، شماره 0، 1370]

ف

 • فرداد، حسین تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع [3و4، شماره 0، 1370]

ک

 • کلباسی، محمود کودهای آلی آهندار‘ تهیه ومطالعه اثر آنها بر کلروژ آهن [3و4، شماره 0، 1370]

م

ن

 • نجفی، بهاءالدین هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس [3و4، شماره 0، 1370]
 • نیکخواه، علی استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی [3و4، شماره 0، 1370]
 • نوری، عباسقلی خواجه یک روش آماری برای تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی Maximum Like lihood [3و4، شماره 0، 1370]