نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، کامبیز مشایخی نظام بررسی تغییر پذیری ضریب آبگذری خاک اشباع وهدایت الکتریکی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و تعیین مناسبترین فاصله نمونه برداری از آن [3و4، شماره 0، 1366]

ا

 • احمدجلالیان، بررسی تغییر پذیری ضریب آبگذری خاک اشباع وهدایت الکتریکی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و تعیین مناسبترین فاصله نمونه برداری از آن [3و4، شماره 0، 1366]
 • الهی، طاهر مقایسه 12 رقم یونجه از نظر خصوصیات زراعی ومرفولوژیکی در شرایط آب وهوایی مشهد [3و4، شماره 0، 1366]

ب

 • باشی، محمودخدام اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا [3و4، شماره 0، 1366]

ت

ح

 • حجازی، یوسف جاذبه های اصلی شغل مروجی [3و4، شماره 0، 1366]
 • حجت، سید حسین گونه های (HOM. APHIDIDIDAE) UROLEUCON MORD . در ایران و روش شناسائی آنها سید حسین حجت [3و4، شماره 0، 1366]

خ

 • خاکی، وهب مقایسه 12 رقم یونجه از نظر خصوصیات زراعی ومرفولوژیکی در شرایط آب وهوایی مشهد [3و4، شماره 0، 1366]

ر

 • رسولیها، شاپور حاج بررسی تغییر پذیری ضریب آبگذری خاک اشباع وهدایت الکتریکی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و تعیین مناسبترین فاصله نمونه برداری از آن [3و4، شماره 0، 1366]

ص

ک

 • کریمی، اسدالله میر بررسی بیواکولوژی ذرت Sesamia cretica Led. (Lep.Noctuidae) درمنطقه ورامین طی سالهای 1354-1365 [3و4، شماره 0، 1366]
 • کریمی، مهدی اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا [3و4، شماره 0، 1366]
 • کشکولی، حیدر علی یک بررسی مختصر از میزان و علل تلفات آب در تعدادی از کانالهای خاکی در خوزستان [3و4، شماره 0، 1366]
 • کوچکی، عرض مقایسه 12 رقم یونجه از نظر خصوصیات زراعی ومرفولوژیکی در شرایط آب وهوایی مشهد [3و4، شماره 0، 1366]

م

ن