نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پروری واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار [2-37، شماره 2، 1385]
 • آبزی پروری پایدار واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار [2-37، شماره 2، 1385]
 • آموزش الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • آموزش بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • آموزش عالی الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]

ا

 • اثربخشی کانال/منبع مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]
 • ایران تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند [2-37، شماره 2، 1385]
 • اعضای هیات علمی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • امکانات فیزیکی ترویج تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • اینترنت بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • انتقال نامتقارن قیمت انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • انتقال نامتقارن قیمتی الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی [2-37، شماره 2، 1385]

ب

 • برنامه بهینه تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]
 • برنامه درسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • برنامه‌ریزی خطی تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]
 • بیمه‌گذار عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • بیمه‌گر عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • بیمه محصولات کشاورزی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]

پ

 • پایداری الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • پذیرش عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • پذیرش نو آوریها بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • پژوهش الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • پسته الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی [2-37، شماره 2، 1385]

ت

 • تحلیل عاملی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • تحلیل مولفه‌های اصلی تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • تحلیل نمره عاملی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • توزیع درآمد ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند [2-37، شماره 2، 1385]
 • توسعه پایدار الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • توفیق‌طلبی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]

ح

 • حادثه عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • حاشیه بازار انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • حمل و نقل گندم تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی [2-37، شماره 2، 1385]

خ

 • خدمات اجتماعی الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • خسارت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]
 • خصیصه‌های کارآفرینی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]

د

 • دانشجویان عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]

ر

 • ریسک مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • ریسک‌پذیری روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]
 • ریسک‌گریزی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین) [2-37، شماره 2، 1385]
 • رقابت‌مندی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]
 • رهیافت مازاد اقتصادی و نرخ بازده داخلی ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند [2-37، شماره 2، 1385]

س

ش

 • شاخص‌های ترویجی تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]

ص

 • صادرات الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی [2-37، شماره 2، 1385]
 • صنعت گوشت مرغ انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران [2-37، شماره 2، 1385]

غ

 • غرامت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش [2-37، شماره 2، 1385]

ف

 • فرآیند تصمیم نوآوری مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) [2-37، شماره 2، 1385]
 • فناوری سیستم موقعیت مکانی مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]

ق

 • قدرت‌طلبی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]

ک

 • کارآفرینی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]
 • کارشناسان ترویج کشاورزی بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) [2-37، شماره 2، 1385]
 • کارشناسان شیلات واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار [2-37، شماره 2، 1385]
 • کانال‌های ارتباطی مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]
 • کشاورز بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • کشاورزی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [2-37، شماره 2، 1385]
 • کشاورزی پایدار بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]

م

 • مبارزه تلفیقی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه‌خوار برنج توسط کشاورزان استان اصفهان [2-37، شماره 2، 1385]
 • محیط عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]
 • منابع اطلاعاتی مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]
 • موفقیت تحصیلی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی [2-37، شماره 2، 1385]

ن

 • نیازهای آموزشی واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار [2-37، شماره 2، 1385]
 • نیروی انسانی ترویج تعیین شاخصهای خدمات ترویجی و تحلیل توزیع استانی پتانسیل‌های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران [2-37، شماره 2، 1385]
 • نشرنوآوری مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS [2-37، شماره 2، 1385]